Максим’юк Наталія Василівна

старший викладач кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта:

2002 року закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.


Трудова діяльність:

З 2005 р. – асистент кафедри іноземних мов (з 2008 р. – кафедри сучасних європейських мов) ЧТЕІ КНТЕУ.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Способи реалізації іронії в структурі речення»

Дисертація захищена у 2006 році.


Наукові праці:

1. Жанр відмови в аспекті комунікативно-прагматичного підходу до кваліфікації мовленнєвих жанрів // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник праць. Випуск – Слов’янська філологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 132-136.

2. Семантична структура висловлень прямої відмови в сучасній українській мові» // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича : зб. наук. праць – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. : 496-497 : Слов’янська філологія. – С. 151-155.

3. Збірник лексичних тем з англійської мови за професійним спрямуванням для самопідготовки до державного іспиту для студентів спеціальності 6050509 «Облік та аудит». Збірник лексичних тем / А. В. Дорош, Н. В. Максим’юк, І. Р. Харюк. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – 79 с.

4. Аспекти дослідження висловлювань відмови у світлі сучасних лінгвістичних теорій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : зб. наук. праць.– Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 547-548 : Слов’янська філологія. - С. 247-252.

5. Мовні засоби опису ситуації відмови // Діалектна мова : сучасний стан і перспективи дослідження : Програма, матеріали та тези доповідей всеукраїнських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко – Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2011. – 180-181 с.

6. Функціональні особливості висловлювань непря¬мої відмови в комунікативній граматиці української мови/ Наталія Максим’юк // Науковий вісник Чернівецького націо¬нального університету імені Юрія Федьковича: Збірник наукових праць. Випуск 661–662: Слов’янська філологія / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 182–187.

7. Высказывания со значением отказа в украинском диалогическом дискурсе // Материалы международного научного симпозиума «Диалог славистов в начале ХХI века» (22–24 мая 2014 г., Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока : Университет им. Бабеша Бойаи, 2014. – С. 43–44.

8. Максим’юк Н. Комунікативна операція заперечення в мовленнєвому акті відмови / Наталія Максим’юк // Мова і культура : науковий журнал / гол. ред. Д. С. Бураго. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. 7 (153) – С. 163–168.


Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови в немовних ВНЗ


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова»


E-mail: evro_movy@chtei-knteu.cv.ua


Система Orphus