Cопилюк Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Освіта:

2006 року закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Французька мова та література» і здобула ступінь магістра філології.


Трудова діяльність:

З 2006 по 2009 р.р. - асистент кафедри французької мови та літератури ЧНУ;

З 2009 року - асистент кафедри романської філології та перекладу ЧНУ;

З 2011 – 2013 р.р. – викладач Французько-українського інституту управління ЧТЕІ КНТЕУ;

З 2012 року – викладач кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Лінгвокультурна адаптація психологічної прози М. Пруста в українському художньому перекладі».

Дисертація захищена у 2012 році.


Наукові праці:

1. Сопилюк Н. М. Про прийоми транспозиції іменника в французько-українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) / Н. М. Сопилюк // Семантика мови і тексту. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 319–321.

2. Сопилюк Н. М. Французькі ономастичні реалії в українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) / Н.М. Сопилюк // Романо-словянський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 484. – С. 148–152.

3. Сопилюк Н.М. Компресія як спосіб перекладу французьких фразеологічних сполучень. // Загальні проблеми фразеології: матеріали міжнар. конф. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – С. 178-180.

4. Сопилюк Н. Французький займенниковий підмет „on” та способи його відтворення в українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) / Н. Сопилюк // „Міжкультурна комунікація”: мова – культура – особистість. – Острог : Вид-во Остроз. нац. ун-ту, 2010. – Вип. 14. – С. 198–206.

5. Сопилюк Н. М. Про способи відтворення синтаксичної структури Прустівської фрази в українському художньому перекладі / Н. М. Сопилюк // Романо-словянський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 521. – С. 76–80.

6. Сопилюк Н. М. Переклад як особливий вид міжмовної та міжкультурної комунікації / Н. М. Сопилюк // Філологічні трактати. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2010. – Т. 2. – № 3. – С. 199–203.

7. Сопилюк Н. М. Трансформація французьких аналітичних конструкцій в українському перекладі творів М. Пруста / Н. М. Сопилюк // Іноземна філологія. – К. : Київський університет, 2010. – Вип. 43. – С. 36 – 39

8. Сопилюк Н.М. Про прийоми транспозиції дієслова в французько-українському перекладі (На матеріалі творів М. Пруста) // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Полтава, 2010. – С. 459-460.

9. Сопилюк Н. М. Французькі дієслівні конструкції в українському художньому перекладі. // Германістика ХХІ століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2010. – C. 157–159.

10. Сопилюк Н. М. Про способи відтворення ономастикону М. Пруста в українському художньому перекладі. // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсні парадигми сучасного романського мовознавства: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Одеса: , 2010. – С. 83–84.

11. Сопилюк Н. М. Про вплив мовної дивергенції на міжмовну та міжкультурну комунікації. // Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. ХІV Міжнародна конференція. – Дніпропетровськ: „Пороги”, 2010. – С. 153-155.

12. Сопилюк Н. М. Синтаксичні механізми відтворення психологічної прози М. Пруста в українському художньому перекладі / Н. М. Сопилюк // Романо-словянський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 537. – С. 116–120.

13. Сопилюк Н. М. Про вплив індивідуального стилю перекладача на процес відтворення першоджерела / Н. М. Сопилюк // Романо-словянський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 537. – С. 115–119.

14. Сопилюк Н. М. Про способи відтворення лексичних повторів як засобів ритмізації прустівської прози в українському художньому перекладі / Н. М. Сопилюк // Романо-словянський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 645. – С.74–77.

15. Сопилюк Н. М. Системні розбіжності між мовами як чинник застосування лінгвокультурної адаптації у художньому перекладі / Н. М. Сопилюк // Вісник луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки), 2013.– №14 (273). – С.126–131.

16. Сопилюк Н. М. Диз’юнктивні конструкції як синтаксичний засіб психологізації прози М. Пруста / Н. М. Сопилюк // Романо-словянський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 678. – С. 89–92.


Наукові інтереси: перекладознавство, історія перекладу, міжкультурні аспекти перекладу.


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова».


Захоплення: вишивання, пішохідний туризм


E-mail: nsopyluk10@yahoo.fr


Система Orphus