Мороз Аліна Василівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта:

2002 року закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Німецька мова і література».


Трудова діяльність:

З 2002 року – викладач німецької та англійської мови на кафедрі гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ

З 2004 року – асистент кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ

З 2006 року - старший викладач кафедри іноземних мов (з 2008 року – кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ)

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвопрагматичний та термінологічний аспекти фахової мови торгівлі (на матеріалі німецької та української мов)», спец. 10.02.15 – загальне мовознавство.

З 2014 р. - доцент кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ.


Наукові праці:

1. Розмовні теми вузівського корективного курсу німецької мови та граматичний довідник: Навчально-методичний посібник. / Укл. І. М. Гнатишена, І. М. Копилова, А. В. Мороз. – Чернівці, 2007. – 160 с.

2. Німецька мова. Deutsch fur Wirtschaftler. Навчальний посібник для студентів І курсу економічних спеціальностей / Укл. І. М. Гнатишена, І. М. Копилова, А. В. Мороз, І. О. Іваніна. – Чернівці, 2009. – 160 с.

3. Дериваційні характеристики німецької фахової мови торгівлі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 22. – Том 2. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – С. 29-32.

4. Лексична спорідненість термінів терміносистеми торгівлі в німецькій та українській мовах // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : Лінгвістичні науки. Збірник наукових праць № 11. – Одеса : «Астропринт», 2010. – С. 100 -104.

5. Процеси детермінологізації у німецькій фаховій мові торгівлі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство. № 6, частина 2. – Луцьк, 2011. – С. 182-184.

6. Тезаурус як вербальна експлікація концепту «торгівля» // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 26. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 238-241.

7. Розробка граматичних вправ комунікативного спрямування (на матеріалі німецької мови) // Міжвузівський науково-методичний семінар на тему «Навчання іншомовній мовленнєвій діяльності у ВНЗ» - кафедра сучасних європейських мов КНТЕУ, 14 квітня 2011 р.

8. Дериваційні особливості німецької та української фахових мов торгівлі // Наукові записки. Серія „Філологічна“. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія“. – Вип. 27. – 2012. – С. 58-60.

9. Конструювання навчальних текстів німецької фахової мови торгівлі // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов». – Одеса. – 2012. – С. 335 – 340.

10. Лексична спорідненість термінів фахової мови торгівлі (на матеріалі німецької, української та російської мов) // Zbior Raportow naukowych „Perspektywy rozwoju nauki” / Сборник научных докладов „Перспективы развития науки“ (28.11.2012-30.11.2012). – Gdansk, 2012. – С. 59-61.

11. Роль тезаурусу у процесі викладання іноземних мов (на матеріалі німецької та української фахових мов торгівлі). - Матеріали науково-методичного семінару «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». – Харків. – 2013. – С. 93-100.

12. Структурно-семантичні особливості терміноодиниць торгівлі (на матеріалі німецької та української мов). - Zbior Raportow naukowych „Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka” / Сборник научных докладов „Наука сегодня: теорія, методология, практика“ (28.09.2013-30.09.2013). – Wroclaw. – 2013. – С. 53-57.

13. Етнолінгвістичні особливості терміносистеми торгівлі (на матеріалі німецької та української мов). - Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мови і світ: дослідження та викладання». – Кіровоград. – 2014. – С. 408-411.

14. Лінгвопрагматичні аспекти функціонування термінолексики німецької та української фахових мов торгівлі. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як засіб між культурної комунікації». – Херсон. – 2014. – С. 149-152.

15. Німецька мова (за професійним спрямуванням). Wirtschaftsdeutsch // Навчальний посібник для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання. – Чернівці, 2013. – 141 с. у співавторстві з Гнатишеною І. М., Копиловою І. М.


Наукові інтереси: терміносистема фахової мови торгівлі німецької та української мов


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова»


Система Orphus