Кафедра сучасних європейських мов була створена на базі кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

Її очолює кандидат філологічних наук, доцент Романова Тетяна Олександрівна. На кафедрі працюють 11 штатних викладачів, серед яких: 6 кандидатів філологічних наук, доцентів: Романова Т.О., Гнатишена І.М., Пацаранюк Ю.М., Гільдебрант К. Й. Мороз А.В., Максим’юк Н.В.; 6 старших викладачів без наукового ступеня: Василишина Н.Д., Горжу Л.І., Ілюк Т.І., Сопилюк Н.М. (за сумісництвом), Ступак М.Г., Харюк І.Р.

Навчально-допоміжний персонал представлений старшими лаборантом Маєвською К. І.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій, навчально-методичній та організаційно-виховній роботі ЧТЕІ КНТЕУ

Наукова робота кафедри виконується викладачами у двох напрямках:

1) методика викладання української та іноземної мов за професійним спрямуванням у ВНЗ торговельно-економічного профілю.

2) аспекти перекладу, лексики, термінології та методики викладання рідної та іноземної мов у неспеціальному ВНЗ.

Наукова робота спрямована на підготовку фахівців з науковими ступенями.  Таким чином, 13.04.2011 захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість «сердитих молодих людей» як феномен британської контркультури середини ХХ століття» зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн старший викладач Гільдебрант К.Й. Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор Абрамович С. Д.

Завершила написання кандидатської дисертації на тему «Лінгво-когнітивний та термінологічний аспекти фахової мови торгівлі (на матеріалі німецької та української мов)» та подає її у спеціальну раду Київського національного університету імені Т. Г.  Шевченка старший викладач Мороз А.В. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Т.Р. Кияк.

Успішно працює над кандидатською дисертацією здобувач Інституту мовознавства НАН України імені О.О. Потебні асистент Максим’юк Н.В. Тема кандидатської дисертації – «Мовні засоби вираження концепту відмови (на матеріалі англійської, німецької та української мов)». Науковий керівник –  доктор філологічних наук, професор Бріцин В.М. Термін захисту – 2012 р.

У 2008-2009 н. р. стала здобувачем Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковичаі зараз плідно працює над кандидатською дисертацією асистент Григорів Н.М. Тема кандидатської дисертації – «Гендерно марковані мовні одиниці у лінгво культурній парадигмі». Науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент Бялик В.Д.Термін захисту – 2013 р.

Склала кандидатські іспити та вступила до заочної аспірантури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка асистент Харюк І.Р. Тема дисертації – «Трансформація сакральних сюжетів в сучасній англійській та американській масовій літературі». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Абрамович С.Д.Термін захисту – 2013 р.

Викладачі кафедри активно займаються науково-методичною роботою: укладають підручники та посібники з української та іноземних мов за професійним спрямуванням. Так за останні 5 років (2007 - 2011) видано 36 навчально-методичних посібників (у тому числі 5– з грифом МОНУ); підготовлено і використовуються у практиці викладачів з іноземних мов 4 електронних посібники. У межах кафедральної тематики викладачі пишуть наукові статті, виступають з доповідями на наукових конференціях різного рівня, готують збірники лексичних і граматичних вправ для самостійної роботи студентів, тестові завдання для вступу до магістратури, збірники контрольних завдань та методичних вказівок, а також лабораторні роботи для використання у комп’ютерному лінгафонному кабінеті для студентів нашого ВНЗ.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на забезпечення навчального процесу з української та іноземних мов (англійська, німецька, французька). Викладачі кафедри читають такі курси, як «Українська мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова  за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Друга ділова іноземна мова». За кожним із цих напрямків розроблено навчально-методичне забезпечення, що включає: робочу програму, тематичні плани, примірники навчальних матеріалів за фахом, тести з вхідного, поточного і підсумкового контролю знань студентів, контрольні питання до заліків та іспитів, примірники білетів до курсових та державних іспитів, списки основної та додаткової літератури, посібники.

Колектив кафедри цілеспрямовано працює у напрямку вивчення сучасних методик викладання європейських мов, у тому числі із залученням новітніх технологій та застосуванням найбільш прийнятних та ефективних методів на заняттях у комп’ютерних лінгафонних кабінетах. Постійно діє науково-методичний семінар, на якому викладачі обговорюють актуальні питання методики викладання рідної та іноземних мов, серед яких: використання інтерактивних методів навчання мовам, застосування комп’ютерних технологій і мультимедійних засобів у навчальному процесі, створення електронних підручників та методів дистанційного навчання тощо.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень на базі КНТЕУ та інших ВНЗ України: проходять стажування, відвідують школу педмайстерності ЧТЕІ КНТЕУ.

Крім того, викладачі кафедри беруть участь у програмі «Українська ініціатива» із здійсненням ефективної мовної підготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

Викладачі кафедри докладають багато зусиль для покращення мовної підготовки студентів ЧТЕІ КНТЕУ. Кращі студенти залучаються до наукової роботи, написання статей іноземними мовами, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях, беруть участь у олімпіадах з української та іноземних мов. Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, допомагають їм у підготовці наукових статей, тез, доповідей, анотацій.

Кожного року здійснюється набір студентів на додаткові курси поглибленого вивчення іноземних мов на базі ЧТЕІ КНТЕУ(англійська, німецька, французька).

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з викладачами Французького комерційного інституту та його філією у Будапешті. У результаті угоди, укладеної між Університетом Овернь-Клермон-1 (Франція) і КНТЕУ з 2003 року в інституті функціонує Чернівецьке відділення Українсько-французького інституту управління. Його очолює старший викладач Горжу Л.І., а старший викладач кафедри Самсонова А.З. викладає французьку мову. Після закінчення навчання студенти отримують державні дипломи Франції відповідного рівня підготовки.

Крім цього, в рамках співпраці з Корпусом Миру США в Україні з протягом 2003-2005 р.р. тривала робота американського волонтера Майкла Джонстона на базі нашого інституту. Він проводив заняття бізнес-спрямування та комунікативні уроки зі студентами різних курсів та спеціальностей. Також проводилися групові та індивідуальні заняття для викладачів, котрі бажали поглибити знання з англійської мови.

У 2007-2009 р.р. курс ділового мовлення проводила представник Корпусу Миру США в Україні Мері Янг. Крім цього, волонтером залучені кошти (ґрант) на придбання оригінальної навчальної літератури, відео- та аудіоапаратури з метою створення Ресурсного центру для поглибленого вивчення іноземних мов. Волонтер подарувала багато англомовних книг фахового спрямування бібліотеці інституту для вдосконалення знання мов й фахових основ з маркетингу, менеджменту, інформаційних технологій, міжнародної економіки, обліку та аудиту, фінансів тощо.

Викладачі кафедри безпосередньо причетні до виховної роботи студентської молоді. Згідно з планами виховної роботи в інституті, викладачі беруть участь у підготовці студентських вечорів, концертних програм, випусків стінгазет, виїжджають разом зі студентами на екскурсії в інші міста України, відвідують гуртожиток, проводять бесіди на різну тематику.

Робота викладачів кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ спрямована на покращення якості знань студентів з української та іноземних мов, на підвищення їхнього загальнокультурного та професійного рівня, формування їх свідомого ставлення до навчання і здобуття майбутнього фаху.