Маначинська Юлія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

Секретар вченої ради ЧТЕІ КНТЕУ

ORCID ID
ResearcherID
ScopusAuthorID

В 2006 році закінчила з відзнакою магістратуру Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність «Облік і аудит». З 1 вересня 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту. З 2008 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту. У 2012 р. захистила дисертацію на тему «Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємств готельного господарства» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.09 –Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). З 05 травня 2015 р. працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і оподаткування.

Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 червня 2016 року №2 за видатні наукові досягнення, значний внесок у розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

В 2016 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (Сеrtificate Cambridge English, англійська мова – B2).

Пройшла стажування в Академічному товаристві ім. М. Балудянського (Academic society of Michal Baludansky), січень, 2016р.; Віденському університеті, Австрія (University of Vienna), Університеті Корвінус, м. Будапешт, Угорщина (CORVINUS University of Budapest). В січні 2017 р. пройшла стажування в Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (The Stefan cel Mare University in Suceava) та Трансільванському університеті (Transilvania University of Brasov), Румунія, м.Сучава, а в січні 2018 р. в Старопольській вищій школі (м.Кельце, Польща) і Лодзькому університеті (м. Лодзь, Польща).

За роки науково-педагогічної роботи у ЧТЕІ КНТЕУ Юлія Анатоліївна підготувала та опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 139 наукових праць, у т.ч. 55 наукових статей, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (9 індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах, у т.ч. 3 в SCOPUS). Праці оприлюднені на 75 наукових конференціях (у т.ч. 21 у країнах ОЕСР та ЄС). Науковий доробок Маначинської Ю.А. відображено в 7-ми монографіях, в т.ч. 2-ох одноосібних (монографія «Accounting and analysis of financial performance in hotel industry» видана англійською мовою). Розробила та впровадила в навчальний процес за останні 10 років 70 навчально-методичних праць, в т.ч. 2 дистанційні курси, 1 навчальний посібник, 3 електронних підручники, 7 опорних конспектів лекцій. Брала участь у виконанні 10 держбюджетних та госпрозрахункових тем.

Опубліковані роботи:

1. Маначинська Ю.А. Облік і аналіз фінансових результатів у готельному господарстві: монографія / Ю.А. Маначинська. – Ч. : Чернів. торг.-екон. інст. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 424 с. – ISBN 978-617-652-081-8. – (20,0 д.а.)

2. Manachynska, Iu. Accounting and analysis of financial performance in hotel industry: monograph, Germany, Dusseldorf : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 400 p. (in Eng.).

3. Маначинська Ю.А. Бухгалтерський актуарний облік в умовах інвестиційної активності / Ю.А. Маначинська // Актуальні проблеми економіки / Actual Problems of Economics : Економічний журнал. – Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – № 10. – C.212 – 219 (Scopus);

4. Маначинська Ю.А. Генезис обліку результативності готельного бізнесу із врахуванням змін на загальнодержавному рівні управління / Ю.А. Маначинська // Економічний часопис-ХХІ / Economic annals-XXI : Науковий журнал. – К. : Ін-т суспіл. Трансформації, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин, 2014. – Вип. №1 – 2 (2). – С. 64 – 67 (Scopus);

5. Маначинська Ю.А. Актуарне підґрунтя потрійної системи рахівництва в контексті вдосконалення внутрішньогосподарського контролю / Ю.А. Маначинська, В.І. Євдощак // Економічний часопис-ХХІ / Economic annals-XXI : Науковий журнал. – К. : Ін-т суспіл. Трансформації, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин, 2015. – Вип. № 1 – 2 (2). – С.67 – 70 (Scopus);

6. Маначинська Ю. А. Теорія агентських відносин крізь призму актуарної концепції бухгалтерського обліку / Ю. А. Маначинська // Актуальні проблеми економіки / Actual Problems of Economics : Економічний журнал. – Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – № 1. – C. 300 - 312. (EBSCOhost; EconLit; ABI/Inform (by ProQuest); Erih Plus)

7. Маначинская Ю.А. Дезагрегованість інформації як першооснова концептуально нової моделі формування актуарної звітності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. І (53). Економічні науки. – С. 336 – 342. (0,3 друк. арк.).

8. Маначинська Ю.А. Дескриптивний запис в системі бухгалтерського актуарного обліку / Ю.А. Маначинська // British Journal of Science, Education and Culture : Британський журнал науки и образования. – London : London University Press, 2014. – No 1.(5). – January-June. – Volume IV. – P.651 – 655. (0,5 друк. арк.).

9. Маначинська Ю.А. Бухгалтерський облік в банках та бюджетних установах: характерні особливості / Ю.А. Маначинська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. ІІІ-ІV(63-64). Економічні науки. – С. 281 – 292. (0,3 друк. арк.).

10. Manachynska, Iu. Actuarial accounting at the system of business management / Iu. Manachynska, V.Yevdoshchak // Management of economic systems. – [Collective monograph]. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2017. PP. 50 – 58 (in Eng.).

Наукові інтереси: Актуарний бухгалтерський облік: теорія та методологія.

Викладає дисципліни: «Консолідація фінансової звітності», «Бухгалтерський облік в банках», «Бухгалтерський облік в бюджетних установах», «Статистика ринку товарів і послуг», «Управлінський облік».

Захоплення:музика, поезія (автор збірки віршів «Багряне листя», 2016): Ю.А. Маначинська Багряне листя: збірка віршів / Ю.А. Маначинська. – Чернівці : Місто, 2016. – 96 с.

E-mail: yu_manachynska@ukr.net


Система Orphus