Загальні відомості


Науково-педагогічні кадри інституту активно залучаються до розробки регіональних програм соціально-економічного розвитку області (Програма розвитку міста Чернівців, Програма підтримки розвитку малого підприємництва області, Стратегія розвитку туризму); спільних проектів з громадськими організаціями.

В інституті діють наукові школи професора Юрія М.Ф. та професора Кифяка В.Ф., щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, вебінари, круглі столи тощо.

У Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ здійснюється випуск фахового видання «Вісник ЧТЕІ» (випускається з 2001 року щоквартально), який є загальнодержавним виданням, входить до оновленого списку друкованих фахових періодичних видань України (наказ МОН України від 09.03.2016 №241 п.6) і висвітлює результати наукових досліджень викладачів, аспірантів, докторантів інституту. «Вісник ЧТЕІ» представлено в Національній бібліотеці України ім.В.І.Вернадського, міжнародних наукометричних базах «Російський індекс наукового цитування», Ulrichs Web ProQuest. Також журнал індексується Google Scholar, Index Copernicus.

У ЧТЕІ проводиться відповідна робота із залучення студентів до науково-дослідної роботи в різних формах. Студенти активно беруть участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях, де посідають призові місця, виступають із доповідями і публікують наукові статті.

Для активізації наукової творчості студентів, розвитку їх здібностей та підтримки дослідницького пошуку в інституті створені та активно функціонують Наукове товариство молодих учених і студентів, дискусійний клуб «Стратегія», Школа бармена, Школа кондитера, Школа кулінарної майстерності та сервісу, Школа здорового способу життя, Туристичний клуб «Плай», 9 наукових гуртків, до роботи яких залучено більше 300 студентів.

Студенти інституту є активними учасниками і організаторами наукових заходів: виступають із доповідями на наукових конференціях, круглих столах, фестивалях. Кращі студенти інституту залучаються до виконання науково-дослідних робіт, що здійснюються на кафедрах інституту.

Щороку студентами публікуються понад 600 наукових статей, тези у збірниках інституту та у наукових виданнях інших навчальних закладів, за кордоном.

На базі інституту організовуються всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції як для студентів, так і для професорсько-викладацького складу. Вони збирають чимало учасників не лише з України, але і з-за кордону: Росії, Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини, Болгарії, Білорусі, Казахстану та ін. Ці конференції проходять згідно з планами Міністерства освіти і науки України, кожна з них має свій тематичний напрям. За результатами конференції видаються збірники матеріалів.